Algemene Voorwaarden & Privacy

Het privacybeleid van de NPO is te lezen in de volledige privacy statement. Voor een korte samenvatting lees hieronder de veelgestelde privacyvragen.  

Gebruik van jouw persoonlijke gegevens
Bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van ons publiek, staat zorgvuldigheid bij de NPO voorop. Daar willen we duidelijk in zijn en helder over communiceren. Zodat jij je veilig kunt voelen en zeker weet dat je controle houdt over je eigen gegevens. 

Waarom verzamelen we gegevens?
We verzamelen gegevens voor jou, om jou als kijker, luisteraar of online bezoeker beter te bedienen. We willen je graag helpen bij het vinden van wat je zoekt. NPO verzamelt hierbij zo min mogelijk persoonsgegevens. We willen ook begrijpen wat je leuk vindt, zodat we jou kunnen verrassen en je kunnen geven wat je wilt. 

Over welke gegevens hebben we het hier? 
Om in te loggen op onze sites en apps kun je een NPO id aanmaken. De sites/apps van de individuele omroepen en van de Ster vallen hier niet onder. Bij het NPO id slaan we jouw e-mailadres, wachtwoord op en bij NPO Start je persoonlijke instellingen, NPO Radio gebruikt je gegevens voor onder andere acties en interacties met de luisteraars. Daarnaast gebruiken we het klikgedrag voor website analyses Je geeft altijd zelf aan wat je met ons wilt delen. 

Hoe gaan we met je gegevens om?
We willen zo open mogelijk zijn over de gegevens die we verzamelen. Over hoe we dat doen en wat we ermee doen. Naast transparant zijn vinden we het belangrijk dat je zelf de regie houdt over de gegevens die wij van jou verzamelen. De NPO heeft een helder privacybeleid en begrijpelijke gebruiksvoorwaarden. Ze zijn hieronder te vinden in de veelgestelde privacyvragen en de volledige privacy statement.

Veelgestelde privacyvragen

Waarom hebben jullie gegevens nodig?
NPO verzamelt gegevens om een NPO Start-account aan te maken, om u bijvoorbeeld te kunnen voorzien van persoonlijke aanbevelingen. Voor winacties of reacties verzamelen we gegevens om contact met u op te nemen, dus puur voor communicatie-doeleinden. 

Kan ik nog gewoon mijn account voor NPO Start Plus gebruiken? Of moet ik alles weer opnieuw invoeren?
U kunt uw account gewoon blijven gebruiken. NPO heeft wel een aangepast privacy-statement samengesteld, waar we u graag op wijzen.

Krijg ik nu spam van jullie? 
NPO verstuurt nooit ongewenste email. Als u nieuwsbrieven ontvangt, heeft u zich daar ooit voor opgegeven. Wilt u de nieuwsbrief stopzetten, dan staat onderaan elke nieuwsbrief hoe dat eenvoudig kan via een link.

Liggen mijn gegevens nu ook automatisch bij BNNVARA, EO en andere omroepen?
Nee, de gegevens blijven bij de NPO-organisatie. We delen met niemand gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Wat weten jullie van mij? Kan ik zien welke gegevens jullie allemaal over mij hebben?
NPO respecteert de rechten die onze online bezoekers zoals het recht op, inzage, rectificatie en gegevenswisseling.   

Verdienen jullie geld met mijn gegevens en met wie delen jullie deze gegevens?
Nee, deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik, we verstrekken geen gegevens aan derden. 

Wat doen jullie met mijn CV en andere gegevens als ik heb gesolliciteerd?
De NPO hecht waarde aan privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met CV, motivatie en overige persoonsgegevens die u ons verstrekt. In de privacy statement  kunt u lezen hoe we omgaan met uw sollicitatiegegevens.  


Gegevens van minderjarigen
- Zappelin: gegevens worden enkel gevraagd via ouders, kinderen worden niet direct benaderd voor het afgeven van gegevens
- Zapp: gegevens worden veelal gevraagd via ouders, kinderen worden niet direct benaderd voor het afgeven van gegevens. Bij Zapp wordt expliciet de toestemming van ouders gevraagd voor het gebruik van gegevens voor gepersonaliseerde advertenties. Zo lang er geen akkoord is gegeven of zolang er geen keuze is gemaakt, worden er GEEN advertentie cookies geplaatst.


Inhoud Algemene voorwaarden en privacy statement

1. Algemeen
2. Disclaimer
3. Gebruiksvoorwaarden
4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
6. Spelvoorwaarden
7. Privacy Statement


1    Algemeen

Door deze internetsite npo.nl - npostart.nl hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Waar NPO wordt genoemd, wordt daaronder mede begrepen iedere landelijke publieke omroep die Content aanbiedt op deze website. In gevallen die niet voorzien zijn in de (gebruiks)voorwaarden beslist de NPO. Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 

Indien u abonnee bent van NPO Plus/NLziet, kunt u op NLziet de voorwaarden vinden die specifiek betrekking hebben op deze dienst.

Definities
1. Content: al het, al dan niet via de omroepplayer, door de NPO gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);
2. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer, widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, die verwijst naar (de HbbTV-versie van) Content.
3. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
4. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door de NPO beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
5. Apps: interactieve programma’s die door de NPO beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.
 
2    Disclaimer

De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De NPO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

De NPO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de NPO weer. De NPO is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de NPO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

De NPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3    Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van de Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik
De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting, automatische kijktips op basis van kijkgedrag of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de Omroepplayer, Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPO is verkregen.

Browsers, robots
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van de publieke omroepwebsites, de Omroepplayers of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep Content aanbiedt, zoals de Omroepplayer of de websitepagina’s. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de Omroepplayer waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

Embedden
Het embedden van de Omroepplayers, Widgets en Gadgets is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers.  De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen.

HbbTV / Connected TV
Met inachtneming van alle overige gebruiksvoorwaarden, is het toegestaan voor professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, te linken naar de HbbTV-versie van deze website (indien beschikbaar), onder de voorwaarde dat:
(1)    deze website (inclusief gebruikte Omroepplayers) na het activeren van de link door de eindgebruiker schermvullend in beeld komt;
(2)    de betreffende eindapparatuur geen walled garden (gesloten) omgeving is waarin uitsluitend de door de fabrikant of diens leverancier geselecteerde “apps” worden aangeboden. De eindapparatuur dient (naast de eventuele door de fabrikant aangeboden startpagina) te beschikken over een normale browser functionaliteit (CE-HTML of beter) met bewaarfunctie van de door de eindgebruiker bezochte websites;
(3)    de betreffende eindapparatuur de eindgebruiker in staat stelt om de onderdelen van de eventuele startpagina zelf te beheren (uitgezonderd enkele door de fabrikant aangewezen vaste onderdelen en al dan niet op basis van een keuze uit een “app gallery”). Onder beheren wordt verstaan: het toevoegen en verwijderen van onderdelen, alsmede het bepalen van de volgorde van de onderdelen. De aanbieder van de “app gallery” dient zich bij een eventuele voorafgaande toetsing van de aangeboden apps te onthouden van iedere vorm van inhoudelijke beoordeling en zich te beperken tot een technische check. De resultaten van de technische check moeten openstaan voor controle door een onafhankelijke derde.

Alle overige gebruiksvoorwaarden blijven zowel voor de aanbieder van bovengenoemde eindapparatuur als voor de eindgebruiker onverkort gelden. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling of een verplichte registratie te verbinden aan toegang tot de “app gallery” en de Content, al dan niet commerciële uitingen toe of in te voegen of de Omroepplayers of Content te wijzigen.

Professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het opnemen van links naar de HbbTV-versie van de website vooraf te melden bij de NPO.

Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Omroepplayer en/of diensten van de NPO (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de publieke omroep. Dit betekent in ieder geval dat de publieke omroep niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de publieke omroepen tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan de NPO om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart de NPO tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

De NPO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Omroepplayer, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4    Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de Omroepplayer berusten bij de NPO of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Omroepplayer niet toegestaan.

(Beeld- en geluids)materiaal
Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. De NPO heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de NPO wenden via het contactformulier. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart de NPO voor claims.

Bijdragen Gebruikers
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart de NPO voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent de NPO door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5    Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, io de internetsite, in e'mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de publieke omroep.
Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de NPO voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van de publieke omroep of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan de NPO onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of de NPO. De NPO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met de NPO worden gecorrespondeerd.

6    Spelvoorwaarden

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

De NPO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. NPO.nl - npostart.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld. 

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.
 
Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van NPO.nl - npostart.nl tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
NPO.nl - npostart.nl kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NPO of derden.  
NPO.nl - npostart.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de NPO in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

NPO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is NPO niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. NPO behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door NPO worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar  de NPO via het contactformulier of  in een voldoende gefrankeerde envelop naar NPO, Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum.

7    Privacy statement

Inleiding 

NPO biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. 

NPO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op NPO rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacy statement? 

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de NPO websites: www.npo.nl, www.npo3.nl, www.nporadio1.nl, www.nporadio2.nl, www.npo3fm.nl, www.nporadio4.nl, www.nporadio5.nl en www.npofunx.nl, www.nposoulenjazz.nl, www.npozapp.nl en www.npozappelin.nl inclusief eventueel bijbehorende NPO apps en hbbtv. Daarnaast geldt dit privacy statement voor radioluisteraars die contact hebben of meedoen met acties van de NPO radiozenders, bijvoorbeeld het bellen naar de radiostudio. 

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens 

NPO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via: 

NPO websites: www.npo.nl, www.npo3.nl, www.nporadio1.nl, www.nporadio2.nl, www.npo3fm.nl, www.nporadio4.nl, www.nporadio5.nl en www.npofunx.nl, www.nposoulenjazz.nl, www.npozapp.nl en www.npozappelin.nl inclusief eventueel bijbehorende apps, hbbtv, acties van de NPO radiozenders.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de NPO uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van de NPO persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:

In alle gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt de NPO?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes. 

NPO verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Inbelgegevens: Dit zijn gegevens over het inbellen naar de radiostudio zoals uw telefoonnummer waarmee u naar de studio belt, gegevens over hoe vaak u hebt gebeld en de laatste keer dat u naar de studio heeft gebeld.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u NPO via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan NPO-websites en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

NPO id en NPO Start Plus gegevens:

Naast bovenstaande gegevens, worden bij gebruik van NPO id en NPO Start Plus de volgende gegevens verwerkt:

Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een website van NPO, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Favoriete muziek, films en programma’s: Dit zijn de gegevens die u opslaat over uw favoriete muziek, films en programma’s bij NPO.

Leeftijd: deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.

Gebruiksgegevens NPO id en NPO Start Plus: Dit zijn gegevens over het gebruik van de verschillende diensten van NPO wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn NPO id. Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s van NPO die zijn bezocht en welke video’s zijn bekeken of waar u bent gestopt met kijken in een uitzending om klater van dat punt te kunnen beginnen met verderkijken.

Betaalgegevens: Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen zijn voldaan in geval van een abonnement op NPO Start Plus.

Voor welke doelen verwerkt NPO persoonsgegevens?

NPO id en NPO Start Plus

Wanneer u een NPO id en NPO Start (Plus) account aanmaakt, gebruiken wij uw contactgegevens en inloggegevens, opgeslagen favoriete programma’s, apparaat gegevens en gebruiksgegevens om het gebruik te optimaliseren, om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen en zodat u op verschillende apparaten verder kunt kijken. In het instellingenmenu kunt u het gebruik van uw kijkgedrag voor het doen van persoonlijke aanbevelingen uitzetten. Een aantal samenhangende functionaliteiten vervalt daarmee (onder meer het inzicht uw kijkhistorie en de mogelijkheid om op andere devices verder te kijken). U ontvangt dan nog wel algemene aanbevelingen. Leeftijdsgegevens worden optioneel gevraagd in verband met de Kijkwijzerclassificatie, het aangaan van een betaal abonnement (ingeval van NPO Start Plus) en om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen.

Voor NPO Start Plus is het bovendien nodig dat betaalgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van de facturatie en betalingen.

NPO 3

Contactformulieren

Via de website van NPO 3 kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van NPO 3. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Prijsvragen

NPO 3 organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Oproepformulier 

Hierbij worden bezoekers opgeroepen om op verschillende wijze in actie te komen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres.

NPO 3 Aftertalk 

In de AfterTalk website kunt u napraten na uitzendingen, bijvoorbeeld met een panel of gasten uit de uitzending. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij enkel uw (voor)naam.

NPO3Lab

Aanmelden voor 3 lab, inschrijven voor een pitch voor nieuwe tv formats. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer

Zapp.nl en Zappelin.nl

De websites van Zapp en Zappelin richten zich op kinderen onder de zestien jaar. Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is de toestemming van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers nodig wanneer persoonsgegevens van kinderen gebruikt worden.

NPO wil graag kinderen de mogelijkheid geven om mee te doen met acties en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met het vragen van toestemming aan kinderen via de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Hieronder leggen wij uit hoe NPO met het vragen van toestemming bij kinderen omgaat.

Toestemming bij kinderen:

Zappelin richt zich op kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Bij deze kinderen wordt ervan uitgegaan dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven. Daarom richt de website van Zappelin zich tot de ouders of wettelijk vertegenwoordigers nij de verwerking van persoonsgegevens.

Zapp richt zich op kinderen tussen 6 en 16 jaar. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid persoonsgegevens die worden verzameld vragen wij op drie manieren toestemming aan kinderen:

1. Toestemming door het plaatsen van een ‘vinkje’:

Bij het verwerken van een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals het vragen van de naam en e-mailadres van het kind bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind.

2. Toestemming en informeren ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

Bij het verwerken van meer persoonsgegevens, zoals de leeftijd, het adres of het digitaal opsturen van tekeningen bij prijsvragen, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind en het sturen van een e-mail aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om hen te informeren over de inschrijving.

3. Toestemming en voorafgaande goedkeuring ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

Bij het verwerken van meer persoonsgegevens, zoals foto’s of de mogelijkheid een profiel aan te maken, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind en het sturen van een e-mail aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers zodat zij voorafgaande goedkeuring aan de inschrijving kunnen geven.

Zapp / Zappelin Contactformulieren

Via de websites van Zapp en Zappelin kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van Zapp en Zappelin. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Zapp Periodieke acties

Bij Zapp en Zappelin worden regelmatig online-acties gehouden, zoals het meedoen aan prijsvragen, het veilen en bieden op producten, het uploaden van foto’s en filmpjes en het reageren op programma’s.

Voor het meedoen aan prijsvragen is het nodig om de contactgegevens en leeftijd van het kind te verwerken. Wanneer foto’s of filmpjes geüpload worden naar de website of wanneer reacties op programma’s worden geplaatst via de website dan verwerken wij naast de naam en e-mailadres van het kind ook deze foto’s, filmpjes en reacties. Bij het veilen van producten wordt de naam en e-mailadres van het kind verwerkt.

Zapp-nieuwsbrief

Via de website van Zapp kan een kind zich aanmelden voor een nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over activiteiten van Zapp en de omroepen. De nieuwsbrieven kunnen, naast de bij Zapp gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten van de publieke omroep bevatten. Met het aanmelden voor de nieuwsbrief verwerken wij de naam en e-mailadres van het kind. Bij Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

Jarig

Het is mogelijk om kinderen te feliciteren met hun verjaardag via de website van Zappelin. Hiervoor is het nodig om, naast de naam en e-mailadres van de persoon die het kind wil feliciteren, de naam van het kind, het e-mailadres, de geboortedatum en leeftijd, een foto en een begeleidende tekst zoals ‘gefeliciteerd lieve…’ te verwerken.

NPO Radio

Periodieke acties

Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek, online veilen en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren via de radio. Met prijsvragen worden uw contactgegevens en de gewonnen prijs verwerkt. Met het stemmen op uw favoriete muziek worden naast uw contactgegevens ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Met het feliciteren van iemand worden de naam en geboortedatum van die persoon verwerkt. Met het veilen van producten worden uw naam en e-mailadres verwerkt en het geveilde bedrag van de hoogste bieder.

3FM hanteert een aanvullend privacy statement voor Serious Request. Deze is te vinden via de website van 3FM Serious Request.

Nieuwsbrieven

Via de websites kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante informatie over gerelateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

Bellen, berichten en foto’s sturen naar de studio

Bij het bellen naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij gebruiken we uw contactgegevens en inbelgegevens. Wanneer u via uw apparaat foto’s, video’s of tekstberichten met ons deelt verwerken wij naast uw contactgegevens, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, deze foto’s, filmpjes, apps, sms en mms berichten.

NPO Campus 

Op NPO Campus kun je  een demo insturen, zo kan NPO Radio nieuw talenten ontdekken. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer

Reactiemodule

Via de NPO radio reactiemodule hebben bezoekers de mogelijkheid een reactie achter te laten op een bericht. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Contactformulieren

Via de NPO radio website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van NPO3. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Oproepformulier 

Hierbij worden bezoekers opgeroepen om op verschillende wijze in actie te komen. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

FunX – registratie op de website

Bezoekers kunnen zich registreren zodat ze niet telkens opnieuw hun gegevens hoeven in te voeren wanneer ze mee willen doen aan winacties op de website. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer (niet verplicht)

Hbbtv

Via een TV met een internetverbinding is het, afhankelijk van uw TV abonnement en aansluiting (zie: http://drukoprood.nl), mogelijk om via ‘de rode knop’ in een interactieve webomgeving van de NPO te komen. Hier is meer informatie over het huidige programma en de NPO Gemist video’s  te vinden, deze techniek heet HbbTV. Om het gebruik van HbbTV te analyseren registreren we geanonimiseerde bezoek-data, vergelijkbaar met de NPO website analyse. Dit doen we om te bepalen hoeveel mensen de interactieve omgeving openen en welke onderdelen van hiervan het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Daarnaast is het onderdeel van de (wettelijke) taak van de Publieke Omroep om te rapporteren over onze prestaties. Voor de metingen gebruikt NPO eigen software.

Solliciteren bij NPO

De NPO hecht waarde aan privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met CV, motivatie en overige persoonsgegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw geschiktheid voor de vacante functie(s) goed te kunnen beoordelen. We delen deze gegevens alleen met NPO-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. We zullen nooit aan derden deze gegevens verstrekken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zodra de sollicitatieprocedure is afgerond, zullen wij binnen 4 weken uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen.

NPO Helpdesk

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft over radio-tv ontvangst, storingen of andere opmerkingen, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking. Voor klachten en opmerkingen over onze websites verwerken we ook uw Browser versie.

NPO op sociale media

NPO heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. De NPO verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. NPO verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van NPO te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies

Persoonsgegevens ten behoeve van het meten Klikgedrag

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer.

De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.


Een voorbeeld van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Comscore, Adobe, Kantar Spring, en verwerkers zoals Gfk. Ze zullen die gebruiksgegevens over onze gebruikers ook leveren aan de Stichting Kijkonderzoek (SKO) voor het kijkonderzoek dat SKO in opdracht van NPO uitvoert. Klik hier voor het privacy statement van SKO.


Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.

Uw rechten

U kunt NPO op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u persoonlijk richten aan: NPO, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Bart de Graaffweg 2, 1217 ZL Hilversum. Om uw verzoek in behandeling te nemen moet NPO uw identiteit kunnen vaststellen, u kunt dit doen door een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we u uitdrukkelijk uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. U kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe u dit kunt doen. Na het vaststellen van uw identiteit worden de kopieën direct vernietigd. De opgevraagde gegevens kunnen - indien aanwezig - alleen worden verstrekt aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.  

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. NPO is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken

NPO maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de NPO via het contactformulier of mail naar [email protected]

 

 

Aangepast op 19-06-2018