NPO id Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Welkom bij NPO id. NPO id is een persoonlijk inlogsysteem op de websites en apps van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO) evenals een aantal diensten van de Landelijke publieke media-instellingen die aan het NPO id gekoppeld zijn. Hiermee kan het gebruik van deze diensten worden gepersonaliseerd en kunnen persoonlijke aanbevelingen worden ontvangen. 

Dit gebeurt door middel van:

- het analyseren van klik- en kijkgedrag van een Gebruiker op de online platformen en uitingen van de NPO en Landelijke publieke Media-instellingen, zoals het bijhouden van welke pagina’s bezocht worden en welke video’s worden bekeken;
- door Gebruiker voorkeuren, zoals favoriete programma’s, notificatie instellingen, opmaak van de pagina’s etc te laten beheren;
- het (zo mogelijk) analyseren en verzamelen van informatie die Gebruiker invoert bij applicaties, websites etc. die gebruik maken van het NPO id. Het gaat dan zowel om publiek zichtbare data (door Gebruiker geplaatste reacties) als door Gebruiker zelf ingevoerde data (profiel informatie, geslacht, geboortedatum en NAW gegevens). 

Op het gebruik van de NPO id zijn deze NPO id Gebruiksvoorwaarden van toepassing, almede de Algemene voorwaarden van NPO inclusief Privacy statement die te vinden zijn op www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy

Wij wijzen erop dat de diensten zoals webpagina’s en apps van de Landelijke publieke media-instellingen waarop inloggen met NPO id mogelijk is, tevens eigen voorwaarden hanteren die te vinden zijn op de betreffende webpagina’s en apps. Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing. 

2. Definities

Apps Interactieve programma’s die door NPO of de Landelijke publieke media-instellingen beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.
Content Al het, al dan niet via de omroepplayer, door NPO of de Landelijke publieke media-instellingen online beschikbaar gestelde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).
Gebruiker De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die NPO id aanmaakt of gebruikt.
Inloggegevens De strikt persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord dat door de Gebruiker wordt ingesteld om zichzelf toegang te verschaffen tot NPO id.
Landelijke publieke media-instellingen De omroeporganisaties die op grond van artikel 2.23 Mediawet een erkenning hebben verkregen.
NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep, statutair gevestigd te (1217 ZL) Hilversum, aan de Bart de Graaffweg 2. 
NPO id Combinatie van inlognaam en wachtwoord waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de NPO id Dienst.
NPO id Account Registratie door middel van Inloggegevens waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de NPO id Dienst. Naast de naam en het wachtwoord bevat het NPO account het profiel van de Gebruiker.
NPO id Dienst Dienst ten behoeve van de Gebruiker met voorzieningen en functies die op een aantal webpagina’s, apps en overige diensten van de NPO en de Landelijke publieke media-instellingen te gebruiken is en bereikt kan worden door een combinatie van inlognaam en wachtwoord in te voeren.
NPO id Gebruiksvoorwaarden De voorwaarden voor het gebruik van NPO id Dienst zoals in deze tekst opgenomen.
Omroepplayer Dat deel van de website(pagina) van NPO of de Landelijke publieke media-instellingen waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
Widgets, Gadgets Interactieve website-onderdelen die door NPO of de Landelijke publieke media-instellingen beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.

3.Gebruiksregels

3.1 Om gebruik te kunnen maken van NPO id Dienst dient de Gebruiker een NPO id Account aan te maken door een gebruikersnaam en wachtwoord te creëren en akkoord te gaan met de NPO id Gebruiksvoorwaarden. Aan het creëren van een NPO id Account zijn geen kosten verbonden.

3.2 Alleen personen van 16  jaar en ouder kunnen zich registreren voor de NPO id Dienst. Wanneer de Gebruiker de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, kan deze met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) zich registreren en gebruik maken van de NPO id Dienst. 

3.3 Gebruiker dient een geldig e-mailadres op te geven en dit te bevestigen door op de link te klikken in de bevestigingse-mail die na het aanmaken van het NPO is Account wordt verzonden. Na deze bevestiging is de registratie voltooid en wordt voor Gebruiker een persoonlijk NPO id Account gemaakt. Gebruiker kan vanaf dat moment gebruik maken van de NPO id Dienst. 

3.4 NPO kan de aanmaak van een NPO id account weigeren of het NPO id Account verwijderen indien blijkt dat Gebruiker in strijd handelt met de NPO id Gebruiksvoorwaarden.

3.5 Gebruiker kan te allen tijde zijn NPO id Account verwijderen of de informatie en voorkeuren die in zijn NPO id Account zijn opgeslagen wijzigen. Het verwijderen van een NPO id Account kan niet ongedaan worden gemaakt. Gebruikers kunnen te allen tijde hun persoonlijke accountinformatie raadplegen, bewerken en verwijderen alsmede links naar de websites of applicaties creëren of wissen.

3.6 Op de verwerking van de persoonsgegevens is het Privacy statement van NPO van toepassing, waarnaar hierboven wordt verwezen en zoals gepubliceerd op www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy

3.7 Alle verrichtingen die plaatsvinden onder de Inloggegevens van de Gebruiker, zoals onder meer maar niet beperkt tot het plaatsen van posts, bijdragen, content en reacties door Gebruiker in welke vorm dan ook (en eventuele betaalverrichtingen), vallen onder de verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker.

3.8 Het gebruik van NPO id Dienst is strikt persoonlijk en Gebruiker draagt er zorg voor dat de inloggegevens van zijn NPO id Account geheim blijven. Gebruiker is steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk misbruik van zijn/haar NPO id Account De Gebruiker zal zich er van onthouden om zichzelf toegang te verschaffen tot een NPO id Account van een andere Gebruiker. 

3.9 Het is niet toegestaan om:

- De gebruikersidentificatie of beveiliging te omzeilen. Dit omvat onder meer het verschaffen van toegang tot informatie waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft of die niet voor hem/haar bedoeld is alsook gebruik te maken van tools die ontworpen zijn om security maatregelen te omzeilen of te doorbreken;
- In te loggen of gebruik te maken van een server of NPO id waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft gekregen om in te loggen; - Denial of Service (DoS)- aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)- aanvallen uit te voeren of te lanceren.

3.10 De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat de omzeiling of doorbreking (of een poging tot) van de beveiliging van systemen of netwerken strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd. NPO zal haar volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten en andere belanghebbende die dergelijke zaken onderzoeken.

3.11 Het is niet toegestaan enig gedeelte van de NPO id Dienst en/of diensten van NPO (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of door reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker. Het is niet toegestaan de Content in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden, openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, te kopiëren, te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers en/of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen.

3.12 NPO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Omroepplayer, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

3.13 NPO heeft het recht om de NPO id Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing van de gebruikte programmatuur of verbetering van de functionaliteit. NPO is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met dergelijke buitengebruikstelling.

3.14 NPO behoudt zich het recht voor om op enig moment de NPO id Dienst te schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker.

3.15 NPO streeft naar een optimale toegang van de NPO id Dienst als de bruikbaarheid ervan, maar kan niet garanderen dat de NPO id Dienst (op elk ogenblik) beschikbaar is. NPO is niet aansprakelijk voor het gebruik van de NPO id Dienst of de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, beveiliging of de betrouwbaarheid van de NPO id Dienst.

4. NPO id Gebruiksvoorwaarden en Wijzigingen

4.1 Door gebruik te maken van de NPO ID Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het registreren van een NPO id aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze NPO id Gebruiksvoorwaarden, alsmede de algemene voorwaarden van NPO inclusief Privacy statement van de NPO die te vinden zijn op www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy.

4.2 NPO behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze NPO id Gebruiksvoorwaarden. De meest actuele versie kan altijd op www.npo.nl/npo-id-gebruiksvoorwaarden geraadpleegd worden.

5. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze NPO id Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank, in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Aangepast op 30-08-2017