NPO Plus Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Welkom bij NPO Plus. NPO Plus is een dienst van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO).

NPO Plus is een videodienst met Content van de Nederlandse publieke omroep waarop Abonnees Content tot een jaar na uitzending zonder reclame kunnen afspelen op verschillende apparaten. Abonnees kunnen programma’s volgen en notificaties ontvangen als nieuw materiaal online verschijnt. ’Content is na uitzending langer beschikbaar dan op NPO Gemist en wordt in hogere kwaliteit aangeboden. Content komt ook soms ook al vóór uitzending op televisie beschikbaar voor Abonnees en het is mogelijk om afleveringen uit een seizoen achter elkaar te bekijken.  

Op het gebruik van de dienst NPO Plus zijn deze NPO Plus Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Ook gelden de Algemene Voorwaarden inclusief privacy statement van NPO en de NPO id Gebruiksvoorwaarden, die te vinden zijn op www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy en op www.npo.nl/npo-id-gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden onverkort voor de NPO Plus Dienstverlening.

2. Definities
Abonnee Een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met NPO een overeenkomst tot het leveren van de NPO Plus dienstverlening sluit of heeft gesloten.
Apparaat De apparaten of software applicaties (webbrowsers) waarop de content kan worden weergegeven.
Content Al het, al dan niet via de videoplayer, door NPO beschikbaar gestelde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software) dat via de NPO Plus dienstverlening toegankelijk is.
Inloggegevens De strikt persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die door de Abonnee middels het NPO id wordt ingesteld om zichzelf toegang te verschaffen tot de NPO Plus Dienstverlening.
Landelijke publieke media-instellingen De omroeporganisaties die op grond van artikel 2.23 Mediawet een erkenning hebben verkregen.
NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep, statutair gevestigd te (1217 ZL) Hilversum, aan de Bart de Graaffweg 2. KvK nummer: 32043579.
NPO Plus Dienstverlening De door NPO aangeboden dienst, bestaande uit het op basis van een maandelijks abonnement toegang geven tot de Content van de publieke omroepen aan Abonnees.

NPO Plus Gebruiksvoor-
waarden

De voorwaarden voor het gebruik van de NPO Plus Dienstverlening zoals in deze tekst opgenomen.
Website De door NPO aangeboden websites op het webadres npo.nl of door de NPO aangeboden app waarmee Content kan worden bekeken middels de NPO Plus Dienstverlening.
Overeenkomst De overeenkomst, waarvan deze Gebruiksvoorwaarden NPO Plus deel uitmaken, tot het leveren van de NPO Plus Dienstverlening door NPO aan Abonnee.

3. Aanmelding en inloggegevens

3.1 De kijker kan zich bij NPO Plus aanmelden met het daarvoor op de Website beschikbare elektronische aanmeldingsformulier. 

3.2 De overeenkomst tussen NPO en Abonnee komt tot stand door de bevestiging van de aanmelding door NPO, waarbij NPO de Abonnee bevestigt dat deze met diens Inloggegevens en na ontvangst van diens geaccepteerde betaalgegevens toegang heeft tot de Content en de NPO Plus Dienstverlening aanvangt. Abonnee kan de overeenkomst elk moment opzeggen, conform het bepaalde in artikel 5. NPO kan de Abonnee benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst.

3.3 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich registreren voor NPO Plus. 

3.4 De Abonnee dient bij aanmelding ten minste de volgende gegevens op te geven: naam, Inloggegevens en de voor betaling vereiste gegevens van de Abonnee. De Abonnee garandeert dat de opgegeven gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven via de pagina op de website waarop de persoonlijk instellingen van de Abonnee kunnen worden aangepast.

3.5.De Abonnee dient de gekozen Inloggegevens strikt geheim te houden. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van de Abonnee, tenzij dit gebruik aan NPO kan worden toegerekend.

3.6 Elke handeling die met de Inloggegevens wordt gedaan, wordt geacht door Abonnee te zijn gedaan of met goedkeuring van Abonnee.

3.7 Voor het gebruikmaken van NPO Plus buiten Nederland en in de EU is het noodzakelijk dat Abonnee een ingezetene is van Nederland. NPO controleert dit door de betaalgegevens van de Abonnee te verifiëren, op grond van artikel 5 lid 1 van de Portabiliteitsverordening(Verordening (EU) 2017/1128 betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt). NPO behoudt zich het recht voor indien niet duidelijk is dat Abonnee inderdaad ingezetene van Nederland is, de Dienstverlening te staken of om aanvullende gegevens te vragen om Nederland als woonlidstaat van Abonnee te verifiëren.

4. Dienstverlening en Gebruiksregels 

4.1 Na bevestiging door NPO van de aanmelding, heeft de Abonnee met de Inloggegevens toegang tot de Content en is deze gerechtigd de Content te gebruiken conform deze NPO Plus Gebruiksvoorwaarden.

4.2 De Abonnee dienst te beschikken over toegang tot het internet en over één of meer Apparaten om toegang te verkrijgen tot NPO Plus Dienstverlening. De technische specificaties voor de vereiste internettoegang en de Apparaten die geschikt zijn om de Content af te spelen, zijn weergegeven op de Website. De afspeelbaarheid van bepaalde Content kan beperkingen hebben bij bepaalde typen Apparaten (bijvoorbeeld sommige content is mogelijk niet afspeelbaar op Apple iPads of in bepaalde browsers). Abonnees wordt daarom geadviseerd om voorafgaand aan aanmelding op help.npo.nl de lijst met ondersteunde devices en browsers te raadplegen. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met internettoegang en de gebruikte Apparaten.

4.3 NPO behoudt zich het recht voor om de NPO Plus Dienstverlening op te schorten of te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te wijzigen (zoals veranderingen van het aanbod van Content of van de technische specificaties). NPO zal een eventuele wijziging, opschorting of beëindiging van de dienstverlening zo snel als mogelijk aan Abonnee communiceren via e-mail dan wel via de website www.npo.nl.  

4.4 Abonnee mag de NPO Plus Dienstverlening, de Website en de Content op geen enkele andere wijze gebruiken, dan in overeenstemming met deze NPO Plus Gebruiksvoorwaarden, voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.  

4.5 Alle rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de NPO Plus Dienstverlening, de Website en/of de Content – zoals onder meer afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de NPO Plus Dienstverlening uit te voeren – berusten bij NPO, de Landelijke publieke media-instellingen en/of hun licentiegevers.  

4.6 Alle door Abonnee opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van de NPO, de Landelijke publieke media-instellingen en/of hun leveranciers/licentiegevers.

4.7 De Abonnee is gerechtigd om de Content te bekijken op een maximum van 5 unieke apparaten per Abonnee. Het maximum aantal Apparaten waarop de Content gelijktijdig kan worden afgespeeld kan door NPO worden beperkt en hangt daarnaast af van de capaciteit van de internettoegang van de Abonnee.

4.8 De Abonnee zal geen activiteiten ondernemen die de dienstverlening aan andere Abonnees kunnen hinderen of die het functioneren van de Website nadelig kunnen beïnvloeden. De Abonnee zal geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor de toegang tot de Website of de Content.

4.9 Het is niet toegestaan om:

- De gebruikersidentificatie of beveiliging te omzeilen te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met dit doel. Dit omvat onder meer het verschaffen van toegang tot informatie of Content waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft of die niet voor hem/haar bedoeld is alsook gebruik te maken van tools die ontworpen zijn om security maatregelen te omzeilen of te doorbreken;
- In te loggen of gebruik te maken van een server of NPO id waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft gekregen om in te loggen; - Denial of Service (DoS)- aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)- aanvallen uit te voeren of te lanceren.

4.10 De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat de omzeiling of doorbreking (of een poging tot) van de beveiliging van systemen of netwerken strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd. NPO zal haar volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten en andere belanghebbende die dergelijke zaken onderzoeken.

4.11 Het is niet toegestaan enig gedeelte van de NPO Plus en/of diensten van NPO waarop wordt ingelogd (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker. Het is niet toegestaan de Content in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden, openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, te kopiëren, te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers en/of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen.

4.12 De Abonnee zal aan minderjarigen uitsluitend Content vertonen, laten vertonen of op welke wijze dan ook toegankelijk maken mits de betreffende Content voor de betreffende leeftijdsgroep geschikt is bevonden conform de leeftijdsclassificatie op de Website.

4.13 In geval van schending van de verplichtingen die op de Abonnee rusten uit hoofde van de Overeenkomst, of een gegronde verdenking daarvan, heeft NPO het recht om de toegang tot de Website en de Content voor de betreffende Abonnee met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, zulks onverminderd de andere rechten en aanspraken van NPO.

4.14 NPO heeft het recht om de NPO Plus Dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing van de gebruikte programmatuur of verbetering van de functionaliteit. NPO is echter nooit aansprakelijk en/of gehouden tot schadevergoeding voor schade in verband met dergelijke buitengebruikstelling.

4.15 De Dienstverlening van NPO Plus kan in het kader van de Portabiliteitsverordening ook genoten worden in andere lidstaten van de Europese Unie. Echter door externe omstandigheden buiten de invloed van NPO kan de dienstverlening een lagere (bijvoorbeeld beeld) kwaliteit hebben dan in Nederland het geval is.

5. Looptijd Overeenkomst en opzegging

5.1 De Overeenkomst start op de datum waarop de NPO de aanmelding van de Abonnee bevestigt, loopt tot dezelfde dag een maand later (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van NPO), en wordt maandelijks voortgezet tenzij deze door de Abonnee of NPO wordt opgezegd.

5.2 Opzegging kan op elk moment via de opzeggingsmogelijkheid op de pagina van de website waarop de persoonlijke instellingen van de Abonnee kunnen worden aangepast.

5.3 De opzegging gaat in op de datum waarop de eerstvolgende maandelijkse betaling ter incasso zou zijn aangeboden door NPO indien niet was opgezegd. Tot die tijd houdt de Abonnee toegang tot de Website en de Content via zijn Inloggegevens (behoudens in geval van eerdere blokkering van de NPO Plus Dienstverlening door NPO op grond van het bepaalde in artikel 5 of artikel 7).

5.4 De NPO behoudt zich het recht voor om de NPO Plus Dienstverlening op te schorten of te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens de Abonnee of derden. NPO zal een eventuele opschorting of beëindiging van de dienstverlening zo snel mogelijk aan Abonnee communiceren. 

6. Tarieven en betalingen

6.1 Voor het gebruik van de NPO Plus Dienstverlening is een maandelijkse vergoeding verschuldigd die op de Website vermeld staat. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. NPO behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen treden voor bestaande Abonnees niet eerder in werking dan 30 dagen nadat deze zijn aangekondigd.

6.2 De maandelijkse vergoeding dient vooraf te worden voldaan, direct na aanmelding, en vervolgens op of omstreeks dezelfde dag in de daaropvolgende maanden zo lang de Overeenkomst voortduurt.

6.3 Een eenmaal betaalde vergoeding komt niet voor enige restitutie in aanmerking.

6.4 Tenzij anders overeengekomen dient de Abonnee de aan NPO verschuldigde vergoedingen te betalen door middel van automatische incasso met gebruikmaking van de op de website aangeboden betaalmethoden. Daartoe dient de Abonnee NPO bij aanmelding te machtigen om de verschuldigde vergoeding tot opzegging maandelijks te incasseren.

6.5 Het is de Abonnee toegestaan om een onjuist of onterecht geïncasseerd bedrag binnen de voor de betreffende betaalmethode toepasselijke termijn na afschrijving te storneren. Hieraan dient een geldige reden ten grondslag te liggen.

6.6 Betaling van de verschuldigde vergoeding geeft de Abonnee gedurende een maand recht tot toegang tot de NPO Plus Dienstverlening. Indien niet (voldoende) betaald is of de verschuldigde vergoeding niet inbaar is, wordt de NPO Plus Dienstverlening met onmiddellijke ingang opgeschort. Bij eerstvolgende volledige betaling van het maandbedrag is de NPO Plus Dienstverlening weer toegankelijk.

6.7. De Abonnee heeft zijn betalingsverplichting pas voldaan, indien het verschuldigde bedrag door NPO onvoorwaardelijk is ontvangen.

6.8 Abonnee geeft NPO toestemming om, al dan niet via derden alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Abonnee gekozen betaalwijze.

6.9 NPO maakt gebruik van het betaalsysteem van Buckaroo B.V. om betalingen te

verwerken. Buckaroo B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.

7. Aansprakelijkheid

7.1 NPO verleent geen garanties en sluit iedere aansprakelijkheid uit in verband met het gebruik van de NPO Plus Dienstverlening, de Content, de kwaliteit of de (tijdelijke) onbereikbaarheid daarvan, waaronder maar niet beperkt tot storingen, onderhoud, onderbrekingen, onvolledige informatie en/of ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Abonnee. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. 

7.2 NPO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen

van bijvoorbeeld Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met NPO Plus Dienstverlening verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van NPO.

7.3 Indien en voor zover NPO op welke grond ook jegens Abonnee aansprakelijk mocht zijn voor enige door Abonnee geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die NPO voor het verlenen van haar NPO  Plus Dienstverlening van Abonnee heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

8. NPO Plus Gebruiksvoorwaarden en Wijzigingen

8.1 Door gebruik te maken van de NPO Plus Dienstverlening aanvaardt Abonnee de toepasselijkheid van de NPO Plus Gebruiksvoorwaarden, almede de algemene voorwaarden inclusief privacy statement en de NPO id Gebruiksvoorwaarden die te vinden zijn op www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy en op www.npo.nl/npo-id-gebruiksvoorwaarden. NPO  behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De meest actuele versie kan altijd op www.npo.nl/npo-plus-gebruiksvoorwaarden geraadpleegd worden.

8.2 Door de NPO Plus Dienstverlening na wijziging van de hierboven genoemde voorwaarden te blijven gebruiken of Content op te blijven vragen, aanvaardt de Abonnee uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.

8.3 Voor Abonnees die zich aanmelden na publicatie op de website van de gewijzigde NPO Plus Gebruiksvoorwaarden gelden de gewijzigde NPO Plus Gebruiksvoorwaarden direct. Voor bestaande Abonnees treden de gewijzigde NPO Plus Gebruiksvoorwaarden in werking 30 dagen nadat deze op de website zijn geplaatst (tenzij daarbij een andere inwerkingsdatum is aangegeven). Abonnees die de overeenkomst niet binnen deze periode opzeggen, worden geacht met de gewijzigde NPO Plus Gebruiksvoorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

8.4 Indien enige bepaling in deze NPO Plus Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht, blijven deze NPO Plus Gebruiksvoorwaarden  voor het overige van kracht. NPO is dan gerechtigd voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

9. Klachten, geschillen, toepasselijk recht

9.1 De Abonnee is te allen tijde gerechtigd om eventuele klachten kenbaar te maken aan NPO via het daartoe via de website beschikbaar gestelde helpplatform of de daartoe bestemde contactmogelijkheden. NPO zal zich inspannen om zo snel mogelijk op de klacht te reageren.

9.2 Op elke Overeenkomst tussen NPO en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing. 

9.3 Alle geschillen die tussen de Abonnee en NPO mochten ontstaan, worden met uitsluiting van iedere andere rechtbank in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Aangepast op 02-03-2020